top of page

I LUKU

Nimi, kotipaikka ja tarkoitus. 
 
1§ 
 
Yhdistyksen nimi on Lapin Moottorikelkkailijat r.y. Sen kotipaikka on Rovaniemen kaupunki ja sen toimialueena Lapin lääni. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä kerhoksi ja Suomen Moottoriliitto-Finlands Motorförbund r.y:tä liitoksi. 
 
2§ 
 
Kerhon tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää jäsenissään innostusta moottoriurheiluun yleensä ja moottorikelkkailuun erityisesti lakien, asetusten, liikennejärjestyssääntöjen ja urheilun hengessä. Kasvattaa jäsenistään ajokulttuurin vaatimuksista selvillä olevia, taitavia ja huolellisia moottorikelkkailijoita. 
 
Tarkoitus toteutetaan:

1) Järjestämällä moottorikelkkakilpailuja ja näytöksiä. 
2) Järjestämällä kokouksia, luentoja ja koulutustilaisuuksia. 
3) Harjoittamalla valistustoimintaa ja järjestämällä kerhoiltoja, juhlia ja muita samansuuntaisia tilaisuuksia. 
4) Harjoittamalla tarkoitusperiensä mukaista nuoriso toimintaa. 
5) Harjoittamalla kerhotoimintaa ja ravintolaliikettä. 
6) Harjoittamalla pelastuspalvelutoimintaa. 
Kerho voi hankkia ja omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta. 
Kerho ei puutu uskonnollisiin ja valtiollisiin kysymyksiin.

3§ 
 
Kerhon virallinen kieli on suomi. 
 
4§ 
 
Suomen Moottoriliitto - Finlands Motorförbund r.y:n jäsenenä kerho noudattaa toiminnassaan liiton sääntöjä ja toimintaperiaatteita sekä tukee moottorikelkka-alaa kaikissa sen muodoissa.

    

II LUKU

Kerhoon liittyminen, siitä eroaminen ja erottaminen. 
 
5§ 
 
Kerhon jäsenet ovat henkilöjäseniä, jotka ovat joko ainaisia tai vuosijäseniä, yhteisöjäseniä sekä äänioikeudettomia kunnia- ja kannattavia jäseniä. Kannattavaksi jäseneksi katsotaan jäsen, joka ei toimi moottoriurheilun alalla, mutta joka kuitenkin haluaa tukea kerhon toimintaa. 
 
6§ 
 
Kerhon henkilöjäseneksi voi liityä henkilö, joka hyväksyy kerhon tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy kerhon hallitus. 
 
Kerhon viisitoista (15) vuotta täyttäneet jäsenet ovat äänivaltaisia jäseniä, alle 15-vuotiaat ovat ns. nuorisojäseniä, joilla ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. 
 
Yhteisöjäseneksi hallitus hyväksyä moottorikelkkailusta kiinnostuneen ja moottorikelkka-alalla toimivan oikeuskelpoisen yhteisön. 
 
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden kullekin jäsenryhmälle erikseen päättää vuosikokous. Henkilöjäsen, joka on kuulunut kerhoon yhtäjaksoisesti kaksikymmentä (20) vuotta, vapautuu vuosimaksusta ja on ainainen jäsen. Ainaisjäseniltä peritään Suomen Moottoriliiton osuus jäsenmaksusta.
 
7§ 
 
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen ehdotuksesta kutsua kerhoon kuuluvia ja ulkopuolisia henkilöitä, jotka ovat erityisen ansiokkaasti toimineet kerhon tarkoituksen toteuttamiseksi. Perusteltu esitys on jätettävä vuosikokouksen ratkaistavaksi. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua. Kunniajäsenillä on kerhon kokouksissa puheoikeus. 
 
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan vuosikokouksessa valita kerhon puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtaja valita hänen eliniäkseen. 
 
Kunniapuheenjohtajalla on oikeus olla läsnä kaikissa kerhon kokouksissa ja hänellä on niissä puheoikeus. 
 
8§ 
 
Jäsenellä on oikeus erota kerhosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta kerhon kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 
 
9§ 
 
Hallitus voi erottaa jäsenen kerhosta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on kerhoon liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään kerhossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vaingoittanut kerhoa tai ei enään täytä laissa taikka kerhon säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 
Erotetulla on oikeus vedota seuraavan kokoukseen, jossa hänellä on oikeus olla läsnä. 
Tällainen vetoomus on tehtävä kirjallisesti hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa erottamispäivästä tätä lukuun ottamatta. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin kerholle suorittamiaan maksuja.

     

III LUKU

Kerhon hallinto. 
 
10§ 
 
Kerhon toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta ja omaisuudesta huolehtii vuosikokouksen valitsema hallitus, joka myös on kerhon laillinen edustaja. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, joka valitaan vuosittain sekä kahdeksan (8) muuta jäsentä. Hallitus valitse keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Sihteeri ja rahastonhoitaja voivat olla sama henkilö.

 

Hallituksen toimintakausi alkaa toukokuun ensimmäinen päivä ja päättyy seuraavan vuoden huhtikuun viimeinen päivä. Vuosikokous pidetöön keseäkuun loppuun mennessä.
 
Hallituksen jäsenet, lukuun ottamatta puheenjohtajaa, valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain puolet on erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuorossa olevat määrätään arvalla ja sen jälkeen vuoron mukaan. 
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen kun vähintään viisi (5) jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. 
 
Hallituksen kokouksissa päätetään kaikki asiat yksikertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Jos yksikin hallituksen jäsen sitä vaatii, on äänestys toimitettava suljetuin lipuin. Jos äänet menevät tasan ratkaisee arpa. 
 
Hallituksen tehtävä on:

1) johtaa kerhon toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi; 
2) hyväksyä uudet jäsenet ja erottaa ne, joiden katsotaan antaneen aiheen siihen kuitenkin huomioiden näiden sääntöjen 9 §:n määräykset sekä pitää jäsenluetteloa; 
3) valita tarpeellisiksi katsomansa toimihenkilöt; 
4) vahvistaa jaostojen, rahastonhoitajan, sihteerin työjärjestys; 
5) hoitaa kerhon asioita jaostojen, palkatun asiamiehen ja palkattujen kanslistien avulla, jotka viimeksi mainitut hallitus ottaa ja erottaa, ja joiden palkkauksesta se tekee sopimukset; 
6) vastata kerhon omaisuuden- ja taloudenhoidosta; 
7) valvoa ja tarkastaa kerhon kirjanpitoa; 
8) valmistaa vuosikokouksessa esille olevat asiat; 
9) laatia kevätkokoukselle kerhon vuosikertomus ja tilinpäätös edelliseltä vuodelta; 
10) toimeenpanna kerhon vuosikokouksen sekä ylimääräisten kokousten päätökset; 
11) määrätä ja kuuluttaa kerhon kokousten paikka ja aika; 
12) järjestää kilpailuja ja vahvistaa kilpailujen lisämääräykset; 
13) ehdottaa liitolle ansiomerkkien saajat ja jakaa kerhon asiolevykkeet ym. merkit; 
14) laatia tulo- ja menoarvio seuraavaa vuotta varten ja esittää se vuosikokoukselle hyväksyttäväksi.

 
11§ 
 
Kerhon toiminnalle tarpeelliset jaostot ja toimikunnat valitaan kerhon vuosikokouksessa yhdeksi vuodeksi kerrallaan. 
Vuosikokouksen valitsemat jaostot kokoontuvat puheenjohtajansa kutsusta käsittelemään hallituksen niille valmisteltavaksi tai suoritettavaksi antamia asioita tai omasta aloitteestaan tekemään hallitukselle esityksiä niille kuuluvilla kerhon toiminta-aloilla. Jos jossakin jaostossa hallitus ei ole edustettuna, on hallituksella oikeus valita jaostoon yksi jäsenistään. 
 
12§ 
 
Kerhon nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä jonkun hallituksen keskuudestaan valitseman jäsenen kanssa.

     

IV LUKU

Kerhon kokoukset. 
 
13§

Kerho pitää vuosittain yhden vuosikokouksen kesäkuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä. 
 
Kutsu varsinaisiin kokouksiin on julkaistava Lapin läänin alueella ilmestyvässä vähintään yhdessä (1) suomenkielisessä sanomalehdessä tai kirjeitse ainakin seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Ilmoituslehdestä päättää vuosikokous. Kutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat. 
 
14§ 
 
Kerhon vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) kokouksen avaus; 
2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijat; 
3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus; 
4) hyväksytään kokouksen työjärjestys; 
5) esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto; 
6) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille; 
7) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja erovuorossa olevien tai eronneiden hallituksen jäsenien tilalle uudet jäsenet, jolloin eronneiden tilalle valitut valitaan ainoastaan eronneiden jäljellä olevaksi toimikaudeksi; 
8) valitaan tarpeelliset jaostot ja niiden puheenjohtajat; 
9) vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle vuodelle; 
10) valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja; 
11) päätetään hallituksen esityksestä kunniajäsenten kutsumisesta kerhoon; 

12) päätetään ilmoituslehdistä; 
13) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 
Mikäli kerhon jäsen haluaa saada jonkin asian kerhon vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 
 
15§ 
 
Ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) kerhon jäsenistä on siitä tehnyt hallitukselle kirjallisen, perustellun esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa tulee mainita ne asiat, jotka kokouksessa otetaan käsiteltäväksi. Kutsu tapahtuu samalla tavalla kuin vuosikokoukseen. Puhetta ylimääräisissä kokouksissa johtaa hallituksen puheenjohtaja. 
 
16§ 
 
Kerhon, sen jaostojen ja hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Kerhon kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja valittujen pöytäkirjantarkastajien tarkastettava mahdollisimman pian. Hallituksen ja jaostojen pöytäkirjat tarkastetaan joko heti tai seuraavassa kokouksessa. 
 
17§ 
 
Äänestyksissä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty, äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Kerhon kaikissa kokouksissa tapahtuu vaadittaessa äänestys suljetuin lipuin. 
Jokaisella erääntyneen maksunsa maksaneella jäsenellä, lukuun ottamatta kunnia- ja kannattavia jäseniä, sekä alle 15-vuotiaita henkilöjäseniä, on yksi ääni. Valtakirjalla ei voi äänestää. 
 
18§ 
 
Hallituksen ja jaostojen vaaleissa ovat entisten jäsenten ohella vaalikelpoisia ainoastaan ne ehdokkaat, jotka näiden sääntöjen mukaan ovat äänioikeutettuja.

     

V LUKU

Kerhon talous. 
 
19§ 
 
Kerhon toimintakausi on 1.5. - 30.4. Tilikausi on sama kuin kerhon toimintakausi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

     

VI LUKU

Erinäisiä määräyksiä. 
 
20 § 
 
Päätös kerhon purkamisesta voidaan tehdä ainoastaan vuosikokouksessa ja vaaditaan tällöin, että vähintään kaksi kolmannesta (2/3) läsnäolijoista puoltaa päätöstä. Ellei puolta jäsenistä ole saapuvilla, on uusi, samalla tavoin koolle kutsuttu kokous määrättävä pidettäväksi aikaisintaan neljä (4) viikkoa vuosikokouksen jälkeen. Siinä kokouksessa voidaan läsnäolevien jäsenten lukumäärästä riippumatta tehdä päätös kerhon purkamisesta, jos vähintään kaksi kolmannesta (2/3) läsnäolijoista kannattaa sitä. 
Jos kerho purkautuu tai lakkautetaan, siirtyvät sen jäljelle jäänee varat liitolle tai jos liittoa ei ole, jollekin moottoriurheilua edistävälle rekisteröidylle järjestölle. Esitys kerhon purkamisesta on esitettävä kokouskutsussa. 
 
21§ 
 
Kerhon sääntöjen muuttamiseen vaaditaan yhdenmukainen, kahdessa perättäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidetyissä kerhon kokouksessa kolmenneljänneksen (3/4) äänten enemmistöllä annetuista äänistä tai yhdessä vuosikokouksessa yhdeksän kymmenesosan (9/10) äänten enemmistöllä annetuista äänistä tehty päätös. Esitys sääntöjen muuttamisesta on esitettävä kokouskutsussa. 
 
22 § 
 
Muissa kohdin menetellään kuten Suomen Moottoriliitto - Finlands Motorförbund r.y:n säännöt ja yhdistyslaki määräävät.

 

bottom of page